Back

The SEN Toolkit

Greater inclusivity provision for SEN students in mainstream classrooms

LOGO


PROGRAM


 

Erasmus+

ODREDNICE PROJEKTA


Saradnja u oblasti inovacije i razmene dobrih praksi; Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja, obuke i obrazovanja dece i mladih u školama

KONTAKT OSOBA


Ljubomir Vasojević, Jezička škola Blackbird, Cara Lazara 27, 32000 Čačak, ljubomir.vasojevic@blackbird.co.rs

UVOD

Evropska komisija za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju izdala je izveštaj o Podršci deci sa posebnim potrebama u Evropi, u kome se broj dece sa posebnim potrebama u obrazovanju u Evropi procenjuje na 15 miliona.  Neodložna potreba da se obezbedi pomoć za decu sa posebnim potrebama u obrazovanju navodi se u Zaključcima Veća za Strateški okvir za Evropsku saradnju (Strategic Framework for European Cooperation in Education and Training (2009/C 119/02, gde se  obrazovni sistemi  država Evrope podstiču da obezbede uslove za uspešnije uključenje u obrazovanje svih učenika, uključujući i one sa posebnim potrebama. 

U izveštaju o podršci u obrazovanju i integraciji učenika sa posebnim potrebama izrađenom 2016. godine navodi se da su matematika, maternji i strani jezik predmeti kod kojih je potrebno pružiti najveću pomoć, kako u osnovno-školskom, tako i u srednješkolskom obrazovanju.

Prema ukupnim procenama, ova podrška mora biti usmerena prema nastavnicima u školama, koji su suočeni sa sve komplesnijim zahtevima obrazovnog i vaspitnog okruženja u kome rade. U opštim crtama, od nastavnicima je potrebno da ovladaju kompetencijama koje će im omogućiti adaptivniji i uspešniji pristup u radu u odeljenjima u kojima predaju.  

Trenutno, podršku učenicima sa manjim smetnjama u razvoju u okviru nastave koja se odvija u školama pružaju nastavnici koji nisu adekvatno obučeni za ovakav rad. U najvećem broju slučajeva, nastavnom osoblju  koje obavlja vaspitno-obrazovni rad u školama u velikoj meri nedostaje podrška u prepoznavanju i primeni efektnih inkluzivnih tehnika. Prema zaključcima Evropske komisije, „Obrazovni sistemi uglavnom nisu u stanju da obezbede potrebnu podršku učenicima kojima je potrebna pomoć u savladavanju emotivnih, socijalnih i obrazovnih poteškoća, kako bi se sprečilo njihovo prerano napuštanje sfere obrazovanja.“ 

Obrazovna praksa u našoj zemlji, kao i drugim državama Evrope, obiluje primerima koji ukazuju na prisutnost potrebe da se nastavnicma pruži neodložna pomoć u ovoj oblasti rada.

Partneri koji su nosioci projekta potiču i pet evropskih zemalja i među sobom dele veliku podršku obrazovnih i drugih institucija, kao veliko iskustvo u oblasti projekta, a naročito u radu sa nastavnicima iz osnovnih, srednjih i drugih škola koji se usavršavaju u oblasti inkluzije učenika sa posebnim potrebama u redovno obrazovanje. Prema raspoloživim podacima, broj nastavnika uključenih u različite obuke i stručno usavršavanje u ovoj oblasti  predstavlja samo mali deo ukupnog broja nastavnika kod kojih postoji potreba za ovakvim usavršavanjem. 

KRATAK OPIS PROJEKTA

Ovaj krajnje inovativni projekat ima za cilj da nastavnicima u evropskim osnovnim i srednjim školama otvori mogućnosti i pristup sticanju stručnih znanja i profesionalnom usavršavanju, kako u digitalnom formatu, tako i putem decentralizovane obuke i podrške koja će im pomoći u identifikaciji učenika u okviru Kategorije B Posebnih obrazovnih potreba, a isto tako omogućiti da u praksi uspešno sprovode inkluziju učenika kojima je potrebna opšta pomoć u školi.

Ovaj krajnje inovativni projekat ima za cilj da nastavnicima u osnovnim i srednjim školama omogući sticanje znanja i usvajanje tehnika, metoda i sredstava rada kako bi u svojim učionicama postigli bolju uključenost dece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama B kategorije. Većim usmerenjem ka potrebma ovakvih učenika, nastavnicima će se pružiti neophodna podrška u fokusiranju na motivaciju i ciljeve učenja kod dece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama. Željeni efekat projekta jeste da omogući da učenici posebnim potrebama postave više i ambicioznije ciljeve u učenju, i da nastave da ostvaruju napredak ka sledećm razredu i narednim, višim stepenima obrazovanja.

Ciljevi projekta

Da bi se sprečilo rano napuštanje škole i povećale za produženi nastavak obrazovanja, sa željenim povećanjem motivacije i kasnijim uključenjem više obrazovanje, učenicima sa umerenim posebnim potrebama u obrazovanju je potrebna dodatna i ciljana podrška.
Nastavnici i pomoćno nastavno osoblje je u idealnoj poziciji da pruži ovakvu podršku, s’ obzirom na vreme koje provode u kontaktu i radu sa ovakvom decom i mladima. I nastavnici, i pomoćno nastavno osoblje će imati priliku da se usavrše putem obuke i pristupa podacima zasnovanim na relevantnim izvorima i istraživanjima, u oblasti prepoznavanja i rada sa učenicima u okviru Kategorije B posebnih obrazovnih potreba, uz mogućnosti većeg i olakšanog pristupa neformalnom učenju u sferi stručnog usavršavanja.
Projekat podrazumeva sledeće specifične ciljeve:
– Identifikovanje opštih nivoa kompetencije kod nastavnika i drugog osoblja u redovnim školama obrazovnih sistema Evrope
– Identifikovanje broja učenika u okviru Kategorije B posebnih obrazovnih potreba u redovnim školama, u okviru obrazovnih sistema u evropskim državama
– Poređenje dobijenih podataka sa podacima dobijenim putem drugih ispitivanja i anketa u ovoj oblasti
– Definisanje potreba za obukom / stručnim usavršavanjem nastavnika i pomoćnog nastavnog osoblja u redovnim školama u okviru obrazovnih sistema u Evropi
– Podizanje nivoa svesti svih učesnika u ovoj oblasti i promovisanje dobrih praksi
– Omogućavanje lakšeg pristupa stručnom usavršavanju putem digitalne platforme za rad sa decom i mladima u okviru Kategorije B posebnih potreba u obrazovanju, kojima je potrebna opšta podrška u radu u školi
– Razvoj i izrada digitalnih materijala za učenje
– Razvoj specijalizovanog programa obuke
– Izrada efikasnih tehnika i metoda za identifikovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama Kategorije B.
– Diseminacija primera uspešne primene programa, sa ciljem njegovog daljeg razvoja i širenja kroz praksu

Aktivnosti projekta

Prva faza: Prikupljanje građe i izrada programa

Kroz obuhvatne aktivnosti na nivou čitave Evrope, izvršiće se prikupljanje podataka kako bi se definisao broj učenika sa posebnim potrebama Kategorije B u okviru redovnih škola različitih država i njihovih obrazovnih sistema, a isto tako odredile trenutne poteškoće i izazovi sa kojima se suočavaju nastavnici i pomoćno nastavno osoblje u radu sa ovim učenicima. Projektni konzorcijum će na prostoru čitave Evrope sprovoditi ankete i intervjue sa školama, nastavnicima i edukatorima. Stručni timovi projektnih partnera će zatim izvršiti obradu prikupljenih podataka kako bi definisao okvirne brojeve, izazove i mogućnosti za unapređenje, koji će se zatim testirati uključenjem mnogo većeg broja nastavnika širom Evrope. Konačno, dobijeni podaci i zaključci će biti uključeni u poseban izveštaj koji će projektni konzoricjum predstaviti kroz obuhvatnu diseminaciju, a koji će se isto tako ekstenzivno koristiti u izradi programa obuke za nastavnike i edukatore u narednoj fazi projekta.

Druga faza: “SEN Toolkit”

Nastavnici u redovnim školama su u posebnoj poziciji da pruže pomoć učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama Kategorije B. U drugoj fazi projekta biće izrađen i stavljen na raspolaganje nastavnicima digitalni program obuke, koji će im omogućiti da usavrše svoje znanje i razviju tehnike prepoznavanja učenika sa posebnim potrebama u obrazovanju, kao i da uspešno primenjuju inkluzivne metode nastave u svojoj učionici..

Treća faza: Obuka stručnjaka za Posebne potrebe u obrazovanju

Na osnovu analize rezultata i učinka proizvoda projekta iz prve dve faze, projektni konzoricjum će izraditi delotvoran program obuke, posebno namenjen pojačavanju dejstva projekta angažovanjem nastavika iz redovnih škola, koji u svojoj svakodnevnoj praksi u radu sa decom i mladima sa posebnim obrazovnim potrebama.