Back

STANDARDI KVALITETA

Jezička škola Blackbird sa ponosom ističe kvalitet nastave kao ključni faktor uspeha svojih polaznika. Stalno unapređenje kvaliteta nastave podrazumeva insitucionalno partnerstvo i saradnju sa vodećim nacionalnim i međunarodnim institucijama.

Članstvo u asocijaciji YALS

YALS – Udruženje škola stranih jezika Srbije je neprofitna organizacija čiji je osnovni cilj da promoviše kvalitet u nastavi stranih jezika u skladu sa najvišim svetskim standardima. Svaka članica se obavezuje na poštovanje standarda i ciljeva Udruženja:

  • Da promoviše kvalitet u nastavi stranih jezika
  • Da ukaže na činjenicu da je članstvo u Udruženju sigurna indikacija kvaliteta.
  • Da utvrdi i dosledno sprovodi standarde u pogledu nastave uz primenu odgovarajuće metodologije i od strane odgovarajućih kvalifikovanih predavača.
  • Da obezbedi pridržavanje visokog nivoa profesionalnosti u pogledu celokupne školske administracije i školskih prostorija.
  • Da obezbedi redovnu inspekciju škola članica od strane Udruženja i jednog nezavisnog eksperta u cilju održavanja prihvaćenih standarda kvaliteta.
  • Da pruži sve potrebne informacije o radu svojih članica.
  • Da obezbedi jasnu proceduru žalbe u slučaju pritužbi na rad članica u bilo kom pogledu.
  • Da radi na obuci i daljem usavršavanju predavača.
  • Da aktivno radi na organizovanju seminara, razmeni ideja i saradnji sa sličnim svetskim organizacijama.

 

Pridruženo članstvo u asocijaciji EAQUALS

EAQUALS je vodići autoritet u razvoju i primeni CEFR – Zajedničkog evropskog okvira za jezike. Zahvaljujući svom ukupnom angažovanju na razvoju standarda jezičke nastave, EAQUALS je razvio jedinstvenu bazu stručnog znanja u praktičnim primenama CEFR standarda u izradi kurseva za učenje jezika, kao i u široj oblasti nastave i ocene znanja polaznika u različitim programima za učenje jezika.

U okviru podrške koju EAQUALS pruža svojim članovima i široj zajednici okupljenoj oko učenja i nastave jezika, razvijen je niz praktičnih resursa.

Pridruženi članovi asocijacije EAQUALS  su nacionalne i internacionalne organizacije sa značajnim učešćem i profesionlanim dostignućima u oblasti učenja jezika. U ove organizacije spadaju kulturne institucije, vodeća udruženja ili jezički centri, ispitni centri za jezike, izdavači i nacionalna akreditaciona tela.

Pridruženi članovi EAQUALS-a dele istu posvećenost kvalitetu i uzimaju aktkivno učešće u projektima asocijacije EAQUALS, dajući svoj dragoceni doprinos i bogateći mrežu asocijacije EAQUALS sopstvenim profesionalnim iskustvom.

 

Blackbird i YALS sa ponosom predstavljaju zajednicu pridruženih članica EAQUALS-a